Den kristne hermetisme

Den tradition indenfor den kristne okkultisme, som vi arbejder ud fra, bygger på Rudolf Steiners kristne-rosenkreuzeriske værk. Dette værk lagde grunden til en fordybelse af kristologien, som Steiner forventede i 1930´erne. Da var Steiner, som levede fra 1861 til 1925, ikke længere selv inkarneret. Den kristne hermetiker, Valentin Tomberg, der levede fra 1900 til 1973, bidrog med den nødvendige fordybelse af kristologien. Denne fordybelse blev dog ikke i længden accepteret af de toneangivende personligheder indenfor det Antroposofiske Selskab, som varetog Steiners litterære og åndelige arv efter dennes død. Da Tomberg ikke længere kunne virke indenfor rammerne af det Antroposofiske Selskab fulgte han en åndelig anvisning fra Steiner og tilbød sin hermetiske dybdedimension af kristendommen til en katolsk, i betydningen universel; romersk-katolsk såvel som østlig-ortodoks , læserskare. Den kristne hermetisme blev efter Tombergs død udbygget af Willi Seiß (1922-2013).

Det er vores impuls, igennem seminarer, foredragsvirksomhed, rådgivning og publikationer, at yde et bidrag til, at den levende kristne-hermetiske skolingsvej må blive kendt. Om sjæle vil gå en skolingsvej indenfor østlige åndsveje, vestlige åndsveje, eller om de vil gå en kristen okkult skolingsvej, må de selv vælge og stå til ansvar for. Men de sjæle, der vil gå en kristen skolingsvej, skal også have muligheden for at opdage denne skolingsvej og lære den at kende. Det er vores håb, at vi kan gøre et beskedent bidrag i denne henseende.


Billedet ovenfor hedder Paradishaven og er malet af mesteren fra øvre Rhin ca. 1410/20. Det forestiller ikke det traditionelle Paradis i fortiden, hvor menneskehedens fald i karma og skyld fandt sted, men den fremtidige Paradis-tilstand hvor Sophia igen vil give menneskene et sjæleligt hjemsted, det hjemsted sjælen mistede da Paradiset forsvandt.